ساعت کوارتز

A quartz clock is a clock that uses an electronic oscillator that is regulated by a quartz crystal to keep time. This crystal oscillator creates a signal with very precise frequency, so that quartz clocks are at least an order of magnitude more accurate than mechanical clocks. Generally, some form of digital logic counts the cycles of this signal and provides a numeric time display, usually in units of hours, minutes, and seconds. The first quartz clock was built in 1927 by Warren Marrison and J.W. Horton at Bell Telephone Laboratories. Since the 1980s when the advent of solid state digital electronics allowed them to be made compact and inexpensive, quartz timekeepers have become the world’s most widely used timekeeping technology, used in most clocks and watches, as well as computers and other appliances that keep time.

ساعت کوارتز ساعتی است که از یک نوسان ساز الکترونیکی استفاده می کند، این نوسان ساز به کمک یک کریستال کوارتز برای  اداره و تنظیم زمان بکار میرود. این نوسان ساز کریستالی ، علامتی با تکانه های دقیق بوجود می آورد، به همین جهت ساعت های کوارتز حداقل به جهت مغناطیسی دقیق تر از ساعت های مکانیکی هستند. بطور کل، نوعی از منطق دیجیتال شمارش چرخه این سیگنال و یک صفحه نمایش زمان عددی را در واحد های ساعت، دقیقه و ثانیه فراهم می کند. اولین ساعت کوارتز در سال ۱۹۲۷ توسط وارن مریسون و جی دبلیو هرتون در آزمایشگاه تلفن بل ساخته شد. از دهه ی  ۸۰، با ظهور قطعه ی الکترونیکی دیجیتال این اجازه را  به آنها داد تا ساعت هایی ارزانتر بسازند. وقت نگهدار کوارتز گسترده ترین تکنولوژی مورد استفاده در ساعت ها می باشد ، این تکنولوژی در ساعت های دیواری، ساعت های مچی وکامپیوتر ها و دیگر  لوازمی که زمان را به ما نشان میدهند ، وجود دارد.